Suy ngẫm

  • Số mệnh đời người 7 phần do mình, đoán mệnh chi bằng cải mệnh


    Trên thế gian này, vạn sự vạn vật đều có quy luật của nó. Một khi đã tìm ra quy luật của số mệnh, thì…

  • Tích Đức Không Cần Ai Thấy, Hành Thiện Tự Có Trời Biết


    Điều đáng sợ của hành động làm ác, không phải là bị người khác phát hiện, mà là chính mình tự biết; điều đáng khen…

  • Hãy uống nước từ dòng suối nơi ngựa uống. Con ngựa sẽ không bao giờ uống nước độc


    Hãy uống nước từ dòng suối nơi ngựa uống. Con ngựa sẽ không bao giờ uống nước độc. Hãy đặt giường nằm nơi con chó…

  • TOP