Bạn thích cầm sách hay cầm gạch? Quyết định là ở bạn


Cầm sách hôm này sẽ có thành quả ngày mai

Cầm gạch hôm nay sẽ có hậu quả ngày mai