Kỷ luật sẽ giúp bạn đi đến tới mà Động lực không làm được