Học tiếng anh

Câu tiếng anh thông dụng nhất

10 câu tiếng Anh thông dụng trong giao tiếp


Để cảm ơn ai đó, bạn có thể nói "I really appreciate it" thay cho "Thank you", tương tự với "It appeals to me" thay cho "I like it"...