Yếu tố ủng hộ khi vào lệnh

Trading 08: Các yếu tố ủng hộ để tìm điểm vào lệnh


Thị trường đang trong 1 xu hướng rõ ràng: tăng, hoặc giảm. Nên đánh thuận xu hướng, trừ các trường hợp có dấu hiệu đảo chiều. Có sóng dẫn hướng. Một con sóng lớn dẫn hướng thể hiện sử lớn mạnh của một phe Bò hoặc Gấu

Sức khỏe

Nghệ thuật sống

Học ngoại ngữ

Tài chính - Đầu tư