COO – CTO – CFO – CEO là gì? Ý nghĩa của từng thuật ngữ


COO – CTO – CFO – CEO là gì

COO là gì?
COO là từ viết tắt của cụm từ “Chief Operations Officer”, có thể dịch ra tiếng Việt là “giám đốc điều hành”, nhưng thực tế tế COO tương đương với “phó tổng giám đốc”, người truyền đạt công việc và báo cáo, làm việc trực tiếp với tổng giám đốc của công ty. Thường thì các công ty vừa và nhỏ không cần COO, những công ty lớn mới cần COO để san sẻ bớt công việc cho “tổng giám đốc”.

Trong nhiều công ty, có trường hợp “tổng giám đốc” kiêm luôn vai trò chủ tịch (President) công ty đó, trong trường hợp này, COO sẽ kiêm nhiệm vai phó chủ tịch (Vice President).

COO – CTO – CFO – CEO là gì

COO – CTO – CFO – CEO là gì?
CTO là gì?
CTO là từ viết tắt của cụm từ “Chief Technology Officer”, có thể dịch ra tiếng Việt là “giám đốc công nghệ”, đây là một vị trí quản lý cao cấp trong một công ty, với công việc chính là điều hành các vấn đề liên quan đến khoa học và công nghệ.

CFO là gì?
CFO là từ viết tắt của cụm từ “Chief Financial Officer”, có thể dịch ra tiếng Việt là “giám đốc tài chính”, phụ trách quản lý tài chính doanh nghiệp như: nghiên cứu, phân tích, xây dựng kế hoạch tài chính, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn.

Giám đốc tài chính và phòng bạn của mình cảnh báo các nguy cơ đối với doanh nghiệp thông qua phân tích tài chính và đưa ra những dự báo đáng tin cậy trong tương lai.

CEO là gì?
CEO là từ viết tắt của cụm từ “Chief Executive Officer”, dịch ra tiếng Việt là “tổng giám đốc điều hành”, là người có chức vụ điều hành cao nhất của 1 tập đoàn, doanh nghiệp hay tổ chức, CEO giữ trách nhiệm quan trọng nhất, thực hiện điều hành toàn bộ hoạt động theo những chiến lược và chính sách của hội đồng quản trị (HĐQT).