Ngôn ngữ lập trình Python


1. Giới thiệu

Khóa học

2. Các khái niệm cơ bản của Python

3. Các framework phổ biến của Python

4. Các môi trường, công cụ cần thiết khi lập trình Python

5. Khởi tạo và chạy chương trình đầu tiên

6. Học Python qua các ví dụ cụ thể

7. Viết dự án của bạn bằng Python

  • Dự án web tin tức
  • Dự án web thương mại điện tử + Tin tức
  • Dự án ứng dụng quản lý bán hàng trên nền tảng web