Ngôn ngữ lập trình Javascript


1. Giới thiệu

Khóa học

2. Các khái niệm cơ bản của Js

Website tham khảo: https://javascript.info/

Phần 1 (cơ bản): The JavaScript language

 • An introduction (Giới thiệu)
 • JavaScript Fundamentals (Các nguyên tắc cơ bản)
 • Code quality
 • Objects: the basics (Các đối tượng)
 • Data types (Kiểu dữ liệu)
 • Advanced working with functions (Hàm)
 • Object properties configuration (Cấu hình thuộc tính đối tượng)
 • Prototypes, inheritance (Thuộc tính, kế thừa)
 • Classes (class)
 • Error handling
 • Promises, async/await
 • Generators, advanced iteration
 • Modules
 • Miscellaneous

Phần 2: Browser: Document, Events, Interfaces

 • Document
 • Introduction to Events
 • UI Events
 • Forms, controls
 • Document and resource loading
 • Miscellaneous
 • Phần 3 (Kiến thức bổ sung)
 • Frames and windows
 • Binary data, files
 • Network requests
 • Storing data in the browser
 • Animation
 • Web components
 • Regular expressions

3. Các framework phổ biến của Js

4. Các môi trường, công cụ cần thiết khi lập trình Js

5. Khởi tạo và chạy chương trình đầu tiên

6. Học Js qua các ví dụ cụ thể

7. Viết dự án của bạn bằng Js