Câu tiếng anh hay và thông dụng


It’s worth(wərTH) mentioning that : Điều đáng nói là

Except for : ngoại trừ