Lập trình Blockchain trên Ethereum với Solidity


1. Cài đặt ví MetaMask

+ Dùng trình duyệt chrome cài extension MetaMask

+ Tạo tài khoản trên đó

+ Top 5 ví Ethereum

1. Trezor One

2. Metamask

3. Ledger Nano S

4. Exodus

5. Mist

+ Lấy ETH miến phí để chạy SmartContact tại đây

https://www.rinkeby.io/#faucet

Chia sẻ lên twitter để nhận ETH

Xem các giao dịch đang chạy trên Blockchain thật của Ethereum: ehtherscan.io

Các giao dịch của Rinkeby: rinkeby.etherscan.io

2. IDE viết Solidity

remix.ethereum.org