Kết nối vào database postgresql đang chạy trên docker container


1. Kết nối vào Container

Giả sử cấu hình trong file docker-compose.yml như vậy

  ports:
   - "5433:5432"
  environment:
   - POSTGRES_PASSWORD=123 
   - POSTGRES_USER=postgreuser    
   - POSTGRES_DB=postgres     
  restart: always          
$ docker exec -it container_name bash

2. Kết nối tới Database

*** Vào Postgres
$ su postgres

$ psql -p port_postgresql -h host(Ip vps, localhost, 0.0.0.0) -d postgres -U user_name

**Ex: psql -p 5433 -h 116.118.48.111 -d postgres -U postgreuser

$ Nhap_database_pass

+ HOẶC KẾT NỐI THẲNG NẾU BẠN ĐANG Ở TÀI KHOẢN ROOT
+ SAU KHI RUN LỆNH NÀY "docker exec -it container_name bash"

$ psql -d postgres -U user_name


*** Kết nối tới Database

$postgres \connect database-name

3. Thoát ra Container

*** Thoát khỏi database
postgres=# \q

*** Thoát khỏi Postgres
$ exit

***Thoát khỏi Container
$ exit

4. Các lệnh thao tác với Postgresql cơ bản

\dt : list all table in odoo db
Q : Nhấn phím q để thoát
\q : Thoát chế độ thao tác db
Exit : Thoát khỏi Postgress SQL
\d+ table_name: show structure table
Delete from table_name Condition; Delete row in table
Update table_name set column=new_value where Condition; Update table set value
Update table_name set column=’new_text’ where Condition; Update table set text

5. Đổi mật khẩu Admin Odoo

** Sau khi kết nối vào database chạy lệnh sau

$ UPDATE res_users SET password_crypt='mk_moi' WHERE id=1;
*** Hoặc
$ UPDATE res_users SET password='mk_moi' WHERE id=1;
*** Hoặc chạy cả 2 lệnh trên