Infura, Truffle, Metamask, IPFS là gì?


+ Infura là một cơ sở hạ tầng rất quan trọng trên blockchain Ethereum.

+ Đây là một công cụ dành cho nhà phát triển, Infura dễ sử dụng, cung cấp quyền truy cập an toàn, đáng tin cậy và có thể mở rộng để truy cập Ethereum blockchain và IPFS

+ Infura là một sản phẩm IaaS (Cơ sở hạ tầng như một dịch vụ “Infrastructure as a Service”) được thiết kế để giảm các rào cản truy cập dữ liệu của Ethereum

+ Infura là một nền tảng cho phép DApp của bạn nhanh chóng truy cập vào Ethereum mà không cần phải chạy các nút Ethereum cục bộ

+ Hiện tại, ba sản phẩm chính trên blockchain Ethereum là Truffle, Infura và MetaMask.

+ Truffle là một framework phát triển chuỗi khối Ethereum cho phép các nhà phát triển xây dựng các sản phẩm blockchain

Truffle

+ Infura là một cơ sở hạ tầng nút để xử lý các yêu cầu trên các ứng dụng phổ biến

Infura

+ MetaMask là ví ETH và các token ERC20 được sử dụng rộng rãi nhất.

MetaMask
Infura

+ IPFS (viết tắt của InterPlanetary File System) là một giao thức phân phối mã nguồn của giao thức hypermedia hoạt động dựa trên nội dung và danh tính

  • Nôm na IPFS là giao thức như HTTP(HyperText Transfer Protocol dạng client-server) nhưng nó không phải dạng client server mà là P2P kiểu các node đều nhau như mạng Blockchain
  • Đơn giản thì nó là giao thức mạng để chạy ứng dụng web3 trên cơ sở hạ tầng Blockchain
IPFS