Đăng nhập VPS qua SSH trên Ubuntu


+ Mở terminal trên Ubuntu(ctr+alt+t)

+ Gõ lệnh sau để vào VPS. ip_vps là Ip vps của bạn

ssh root@ip_vps

+ Nếu VPS của bạn chạy ssh khác cổng 22 thì thêm cổng vào sau. Vd cổng chạy ssh vps của bạn là 2232

ssh root@103.95.197.69 -p 2232

+ Nhập pass để đăng nhập VPS