Lập trình DApp bài 1: Các thành phần của 1 dự án DApp


  1. Smart Contract: Hợp đồng thông minh chạy trên một mạng Blockchain nào đó: Ethereum, Binance Smart Chain(BSC)…dùng ngôn ngữ Solidity hoặc các Blockchain khác dùng ngôn ngữ Rust.
  2. Front-end: giao diện người dùng tương tác với Blockchain. Quản lý địa chỉ ví, dùng các addon như MetaMask…
  3. Back-end: chạy các chức năng không cần thiết phải đưa lên Blockchain, tăng tốc độ xử lý