Sửa lỗi Xampp không chạy được Apache và Mysql sau khi cài lại win


+ Bạn cài hệ điều hành ổ C

+ Bạn cài Xampp ổ D

+ Sau khi cài lại win bạn chạy Xampp sẽ không được

+ Giải pháp: Cài Microsoft Visual C++ Redistributable tải tại đây